Tilbage til webshop

Inddragelse

For jer der skal bruge hjælp til at facilitere samarbejde mellem projektets interessenter, f.eks. gennem en eller flere workshops.

Jeg hjælper med at indsamle viden, finde en fælles retning samt at skabe ejerskab og følgeskab uanset om det er borgere, beboere, interessenter eller medarbejdere I ønsker at inddrage.

Når I inddrager interessenter i udviklingen af jeres bygge- og anlægsprojekter, får I meget forærende. I får tanker og idéer, der støtter jeres egne visioner og I får nye tanker og idéer, der som oftest viser sig at kunne kvalificere jeres projekt på helt nye måder og områder. Sammen skaber vi synergieffekt og engagement og samler viden ind, der ikke kan findes ved skrivebordet eller gennem telefonen. 

Jeg hjælper jer med jeres inddragelse, enten ved at jeg varetager hele processen, ved at bistå jer med løbende sparring, facilitering af en enkelt workshop eller om I ønsker oplæg og undervisning til at gøre jer endnu dygtigere. 

Som udgangspunkt falder et inddragelsesforløb i 3 trin og kan rumme meget andet end workshops. I de længere forløb gentager vi trinnene i de forskellige faser for hele tiden at sikre at vi er på forkant med tingene og følger projektets udvikling. 

1. Planlægning

Sammen afklarer vi de overordnede rammer, deltagere, fokusområder mv. som er mit afsæt til at detailplanlægge det overordnede forløb samt de enkelte inddragelsestiltag. Planlægningen er samtidig vores forventningsafstemning og sikrer inddragelsens relevans i projektet.

2. Facilitering

Jeg faciliterer de planlagte workshops, pop-up-arrangementer el.lign. Det gør jeg ud fra en anerkendende systemisk tilgang, der skaber rum til mange forskelligartede input, sikrer fremdrift og giver brugbare, konkrete resultater.

3. Opsamling

Materialet fra workshopmøder, plancheafstemninger o.lign. samles og opsættes i et grafisk og let aflæseligt materiale med forklarende tekst - tilpasset målgruppen. Min tegnestue- og projektledererfaring giver mig et solidt kendskab til modtagerens behov og ønsker - vi minimerer dermed overleverings-misforståelser.

Mål og metoder

✔️ I får viden og input fra jeres brugere til det givne projekt

✔️  I får mulighed for at lave fælles prioriteringer 

✔️  I får skabt værdi og besparelser i det færdige, byggefysiske projekt.

✔️  I får lyttet til og anerkendt jeres brugere - det er med til at skabe ejerskab og engagement.

✔️  I får mulighed for at samle og dele nødvendig viden og kommunikeret jeres hensigter og budskaber

✔️  I får brugernes mening og holdning i et grafisk opsat, let aflæseligt materiale til den videre proces.

Metode:

Gennem fælles arbejde med nøje tilrettelagte opgaver, får I den vigtige dialog deltagerne og jer imellem. Dette er basis for indsamling af viden og input til jeres projekt samt mulighed for at I sammen arbejder med prioritering, værdier, implementering og generel udvikling af projekterne - afhængig af hvad der er nyttigt for det videre arbejde med jeres projekt og brugergruppe.

Minimér fordyrende ændringer:

Ved at inddrage slutbrugeren i de tidlige faser af jeres bygge- og anlægsprojekt, kan I flytte værdifuld viden fra ibrugtagningsfasen til udviklingsfasen. Dette er med til at minimere dyre forandringer efter ibrugtagning.

Tager man hånd om sin proces helt fra de tidlige faser, kan man komme på forkant via den rette viden og inddragelse af de rette parter på de rette tidspunkter. Oftest kan det ændre et projekt markant at inddrage slutbrugeren tidligt i processen og dermed skabes et langt mere skræddersyet resultat - oftest for den samme "pose penge".


"Lissen har bistået Herning Kommune i flere projekter ved at bistå med sine kompetencer indenfor inddragelse, facilitering og behovsafklaring. Hun er en kompetent procesleder, der arbejder tydeligt indenfor den aftalte ramme, samtidig med at hun sikrer fremdrift i processerne.
Lissen indgår i et godt samarbejde med de involverede og møder både dem og procesdeltagerne anerkendende samtidig med at de udfordres - man er i trygge hænder når man samarbejder med Lissen."


Marius Reese,
Planchef Herning Kommune