Tilbage til webshop

Uddannelsesby Herning

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Behovsafklaring og programskrivning (2022)

Fakta:

  • Kunde: Herning Kommune, Planafdeling
  • Omfang: Workshopforløbet skulle tilvejebringe input til og kvalificering af udviklingsplan for uddannelsesområdernes mulige, fælles fysiske rammer
  • Hovedydelse: Inddragelse og behovsafklaring

Opgaven:

Cooperator hjalp Herning Kommunes planafdeling med et inddragelsesforløb bestående af 3 workshops, der afklarede hvilke behov og ønsker de forskellige uddannelser havde til mellemrummene og de fysiske forbindelser mellem de enkelte institutioner og mellem institutionerne og den øvrige by. Forløbet var desuden med til at skabe et startskuddet til en mere fælles retning for uddannelserne i Herning Nord (workshopdeltagerne var repræsentanter fra områdets ungdoms- og videregående uddannelser).

Ydelsen:

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsesforløbet.
Opgaven har bl.a. rummet:
 
- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Deltagelse i projektgruppemøder (mht. planlægning og opsamling af forløbet)
- Deltagelse i partnerkredsskabsmøder (mht. forankring af inddragelsesforløbet på skolernes ledelsesniveau)
- Procesledelse: planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsesforløbet

Resultater:

Et godt samarbejde mellem Planafdelingen, Erhverv- og uddannelsesafdeling og Cooperator. Via sine proces- og arkitektfaglige kompetencer skabte Lissen et rammesat forløb, hvor det var tydeligt hvad der skulle arbejdes med hvornår og hvor beslutninger blev truffet løbende og indarbejdet i planen. Der var sikret fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltog når det var aktuelt.

Værdi:

Alle deltagere bidrog med input til og kvalificering af udviklingsplanen for uddannelsesområdernes mulige, fælles fysiske rammer, der gennem inddragelsesforløbet tog form. Dermed fik alle deltagere forståelse for prioriteringer og beslutninger heri og forløbet blev et godt afsæt for ejerskab og opbakning til det videre forløb og samarbejde.
Deltagerne fra de enkelte uddannelser skulle på et kort angive hvor de så de gode og mindre gode fysiske, udendørs steder for deres egen uddannelse
En brainstorm gav et fælles afsæt af idéer og muligheder, som deltagerne kunne arbejde videre ud fra
Deltagerne præsenterede de forskellige resultater grupperne hver især var nået frem til, hvilket gav grobund for fælles dialog og prioriteringer