Tilbage til webshop

Gågader i Silkeborg

  Skrevet af Lissen Højrup Munch

Behovsafklaring og interessentinddragelse (2018)

Fakta:

  • Kunde: Teknik og Miljø, Silkeborg Kommune
  • Omfang: Borgerinddragelse i forbindelse med kvalificering af analysemateriale
  • Hovedydelse: Inddragelse og programmering

Opgaven:

Cooperator var projektleder på analyse og inddragelsesfasen i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune (samt VEGA landskab der stod for analysedelen). Opgaven bestod i at planlægge, facilitere og opsamle brugerinddragelse hvorigennem byrums- og handelsanalyserne blev kvalificeret. 

Ydelsen:

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator inddragelse og projektledelse. VEGA landskab stod for byrumsanalysen.
 
- Opstartsmøde, forventningsafstemning og indflyvning til opgaven
- Planlægning, facilitering og opsamling af 3 dialogmøder med interessenter
- Planlægning, facilitering og opsamling af 2 workshops for udvalgte interessenter
- Udformning af materiale og medplanlægning samt opsamling af borgerinddragelse i gaderne 
- Løbede dialog og mødedeltagelse i projektgruppe
- Opsamling og formidling i form af en rapport der indgik som en del af udbudsmaterialet til rådgiver

Resultater:

Afrapportering indeholdt den samlede byrumsanalyse samt interessenter og borgeres ønsker til de nye gågader med fokus på handlinger, adfærd og stemninger. Afrapporteringen indgik i baggrundsmaterialet til det kommende skitseprojekt.

Værdi:

Ved at inddrage interessenter og borgere indsamledes der ikke kun idéer og viden, men der skabtes også opmærksomhed, åbenhed og dialog om projektet."Lissen har på en konstruktiv og enkel måde påtaget sig facilitatorrollen og har formået at styre os godt igennem dialogmøder og workshops med mange forskelligartede interessenter.
Lissen har en åben og imødekommende tilgang til dialogen dels med interessenter og med projektdeltagerne. Med en processuel ballast kan Lissen navigere i den komplekse inddragelsesfase og med et stort fokus på essensen i projektet.
Lissen har leveret et fint slutprodukt, som omfavner processen og på enkel vis formidler det væsentlige i projektet."

Birgit Holst, Landskabsarkitekt Plan og Byg, Teknik og Miljø, Silkeborg Kommune
Der blev arbejdet med opdelte brugergrupper, for at der på hver workshop kunne fokuseres på den specifikke brugergruppes behov
Opgaverne varierede for at nå vidt omkring og for at sikre dialog om de mange emner der optog de forskellige brugergrupper.